Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

Information om vad det innebär att sitta i vår styrelse ( Guidelines ) Brf Malmöhus22

Styrelsearbetet regleras av bostadsrättsföreningens stadgar samt bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Allt arbete inom styrelsen, är belagt med tystnadsplikt.

Att vara med i en styrelse är ett förtroendeuppdrag som stundtals kan vara tidskrävande och innebära ett stort ansvar. Det gäller såväl möten med leverantörer av olika tjänster som olika löpande projekt.

Samtliga i styrelsen har olika ansvarsområden som tex brandsyn, budget, underhållsplan osv.

Styrelsen företräder föreningen och beslutar om firmateckningen. Förutom den löpande verksamheten är det styrelsen som kallar sina medlemmar till föreningsstämma och ser till att stadgarna och föreningsstämmans beslut följs.

En budget ska upprättas årsvis och i slutet av året en årsredovisning.

Styrelseordföranden leder styrelsens möten och ska se till att dagordning och kallelse till möten skickas ut i god tid. Ordföranden ser till att de andra styrelsemedlemmarna får all relevant information.

Suppleanter bör delta på alla styrelsemöten, de ska vara informerade och kunna ersätter de ordinarie ledamöter som inte kan delta under ett styrelsemöte.

Kallelse och dagordning ska ha skickats ut i god tid innan mötet. En styrelse är beslutsför på ett styrelsemöte om minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Om ett resultat av en röstning är lika så avgör ordförandens röst.

Under mötet ska enligt lag ett protokoll föras och detta ska sedan skrivas under (justeras) av ordföranden samt en till person som utsetts under mötet.
Protokollen är inte offentliga vilket innebär att den som inte är medlem i styrelsen eller revisor i föreningen inte kan ta del av dessa.

Det är många lagar, regler och stadgar att känna till och följa. En bostadsrättsförening kan skadas ekonomiskt vid slarv eller om en ledamot medvetet bryter mot dessa. Därför är det av största vikt att samtliga som ingår i styrelsen, är med och tar beslut ( se vad som hände med Brf Ida  https://bostadsrattsnytt.se/nyheter/ovrigt/2018-08-24-att-plundra-en-bostadsrattsforening-om-nar-brf-ida-blastes-pa-en-formogenhet )