Vad är PCB och varför anses det vara farligt? 

Här kommer information från Naturvårdsverket: 
PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och viss elektrisk utrustning.
PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenyler). Sedan industrin började använda PCB i stor skala på 1930-talet, har användningsområdena varit många:
* i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor
* i transformatorer och kondensatorer
* i färger, plaster och självkopierande papper
PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. Det lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan. Särskilt djur som fisk, säl och fåglar som äter fisk är drabbade.
PCB påverkar människans hälsa
Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.
Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.
Bedömningen av hälsoriskerna med PCB kompliceras av att de biologiska effekterna av olika PCB skiljer sig åt. Vissa PCB verkar via samma mekanismer som dioxiner (och de kallas därför dioxin-lika PCB) och de riskbedöms tillsammans med dioxinerna. 
Är du intresserad av att läsa mer? 
Tryck på länken nedan: 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/pcb-i-miljon/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter